دل نوشته های یک آموزگار

مادر :روزها در حسرت تو می مانم ،غروبها به یادت می افتم ؛شبها در آتش عشقت می سوزم ....

معلمی خیلی ....

معّلمی شغل انبیاء

 

معلّمی خیلی ساده : به سادگی حرف زدن دوکودک باهم ، آب دادن به گلها ، تماشای خورشید ،به سادگی شمردن ستاره ها ، به سادگی گوش دادن به یک قصّه، به سادگی خندیدن گریستن ، و...

معلّمی خیلی پیچیده : به پیچیدگی جراحی قلب ،جراحّی چشم به پیچیدگی کاریک روانکاو و روانپزشک ، به پیچیدگی فرستادن یک سفینه به فضا ، به پیچیدگی کاردرزیردریا ، یک آزمایش علمی و....

معلّمی خیلی زیبا: به زیبایی درخشش آفتاب ، تابش مهتاب ، به زیبایی کاریک صورتگر، به زیبایی پرش عقاب درهوا، یه زیبایی ترکیب رنگها ، به زیبایی حرکت سریع قلم مو، به زیبایی ضربهء ملایم چکش،به  زیبایی شکل گیری انسان ؛ به زیبایی تلاش کردن ،گرسنگی نفهمیدن و...

معلّمی خیلی دردناک : به دردناکی سوختن شمع ،به دردناکی سوزش پرپروانه ، به دردناکی ذوب شدن، قطره قطره گشتن، ازبین رفتن ،به اشک چشم بچّه های معصوم خیره شدن ، به دردناکی درد، رنج ،آه و...

معلّمی خیلی ظریف : به ظرافت کاریک هنرپیشه ، به ظرافت آرایش صحنه ، به ظرافت تمرینهای متمادی وحرکتهای منظّم ، به ظرافت سخن گفتن باسکوت ، به ظرافت کنترل صدا و....

معلّمی خیلی دقیق : به دقّت کاریک معمار،به دقت نقاله ،به دقت شاغول ، به دقت خط قایم، به دقت امتداددادن ،پایه ریزی کردن،زیزبنا نهادن ،ساختن ،ساخته شدن ، نلغزیدن , نلغزاندن و.....

معلّمی خیلی آسان :  به آسانی آب خوردن ، به آسانی خواب دیدن ، به آسانی حاضر شدن ، نشستن ، نگاه کردن ، ایستادن ، نگاه کردن ، نوشتن , برخاستن ، گفتن ، پرسیدن ، و.....

 معلّمی خیلی مشکل : به مشکلی کار یک پیامبر ، به مشکلی بیدارشدن ، قیام نمودن ، فریادبرآوردن، ایثارکردن ، ازکید شیطان رستن ، روح دادن ، جان بخشیدن ، آب شدن ، سراب دیدن ، دریاشدن ، و....

معلّمی خیلی بزرگواری : به بزرگواری دلهای غمگین را التیام دادن ، قلبهای محزون راسرور بخشیدن ، زخمهای معیوب رامرهم نهادن ، کلبه های تاریک را نوربخشیدن ، ناامَیدیها رابه امَید تبدیل نمودن ، حزن واندوه راازدل متعلَم زدودن ، تبسم رابرچهره ی دیگران ترسیم نمودن ،  برقهرولطف عاشق بودن ، به بزرگواری بخشیدن ، بازبخشیدن ، و.....

 معلّمی خیلی شگفت : به شگفتی کاریک جادوگر، به شگفتی افسون ، به شگفتی معجزه ، تحول بزرگ ، به شگفتی مجموعه های بی نهایت ، و......

معلّمی خیلی امانتداری : به امانتداری صادقان ، به امانتداری مخلصان ، صالحان ،ساجدان، عارفان ، عالمان، عالمان ، عاملان ، شاهدان ، پیامبران، آری معلَم امانتداری است که انسان امانت اوست ، آری معَلم چوکانونی از شعله هاست ، ره اوره پاک انبیاست .

برگرفته اؤکتاب لطا یف کلاس درس نوشته (کریم جوانشیر)

+ رحیم پاشازاده ; ٩:٠۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()