دل نوشته های یک آموزگار

مادر :روزها در حسرت تو می مانم ،غروبها به یادت می افتم ؛شبها در آتش عشقت می سوزم ....

تیر 96
2 پست
شهریور 94
3 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
3 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
3 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
6 پست
آذر 90
7 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
7 پست
مرداد 90
12 پست
تیر 90
9 پست
خرداد 90
9 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
6 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
7 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
6 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
7 پست
مرداد 87
3 پست
خاطرات
39 پست
تصاویر
34 پست
مادر
19 پست
پدر
11 پست
شهرمن
8 پست