تولدمن

امروز یک روز معمولی  است،

تابستان است

وآفتاب داغ و درخت‌ها زیر دست باد‌های گرم تکان می‌خورند

یک روز معمولی مثل بقیه روزها مثل هر روز گرم دیگری

امروز دوازدهم مردادتولدمن است

روزتولدمن آنچنان اتفاق خاصی نیافتاده است

این رامی توانم بگویم که روزتولدچندنویسنده وشاعروروزنامه نگاردنیا است .

زندگی همچنان جریان دارد و هر کس دنبال دغدغه‌هایش می‌دود

امروز من فهمیدم پدرومادری دادم دارم بهتر ازبرگ گل وخواهروبرادرانی محترم .

امروز برای من روز زیبایی  است

زنان بزرگ ده توخونه جمع شده اندتاپرستارمادرم با شند

مادرچون ناخوش است نان توخونمون نیست پدردرمزرعه با گندم های سبزتفت شده روزبه شب می رساند.

امروز من فهمیدم خونمون کاه وگلی است و زیباترین خونه ی دنیا.

امروزمن شناختم دنیا خیلی وسیع ترازخونه وروستای من وبزرگترازآرزوهای من است 

من فهمیدم دنیا سرزمین وسیعی است پرازمشکلات

امروزتولدمن است وخیلی ازکس های دیگر

تولدم مبارک 

/ 2 نظر / 39 بازدید
ضیایی

سلام یابرادر اولاتشکرایکمینجی به یحیانین عکسی هانی

ضیایی

سلام یابرادر اولاتشکرایکمینجی به یحیانین عکسی هانی