# خاطرات

آقابه خداما نیستیم .

شعر شیرین (مهربانتر ازبابا)ی کلاس اول راباآب تاب خاصی می خوانم . مهربان ترازبابا                                        مهربان ترازمادر مهربان ترازباران                                      بادرخت وبادانه درپایان شعرازمحمدرضا می ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 10 بازدید

ژاکت

خاطرات کودکی اوباجنگ وترس همراه بود هرروزشاهد مانورجت هاوآژیربلندگوهادرروستایی کوچک بود،هرچندیکبارشاهدشهادت هم روستاییانش بود،جنگ باعث شده که دانش آموزان دیگرازشهربیایندودرروستادرس ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 9 بازدید