# خاطرات

آقابه خداما نیستیم .

شعر شیرین (مهربانتر ازبابا)ی کلاس اول راباآب تاب خاصی می خوانم . مهربان ترازبابا                                        مهربان ترازمادر مهربان ترازباران                                      بادرخت وبادانه درپایان شعرازمحمدرضا می ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 13 بازدید